04/04/17

אישור לקיים תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב (לצד תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת) למכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' מנחם גד לנדאו, על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. לאשר למכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב (לצד תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת), בצרופים הבאים:
  • מדעי המחשב ושיווק טכנולוגי
  • מדעי המחשב ותקשורת, יצירה וביקורת
  1. על המכללה לדווח עד לינואר 2019 על הכללתו של הקורס בסטטיסטיקה (בהיקף 3 נ"ז), תחת החוג למדעי המחשב.