23/05/17

אישור לקיים תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב (לצד תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת) למרכז הבינתחומי בהרצליה

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר פרופ' מיכאל קודיש על עבודתו ועל חוות דעתו.
  2. לאשר למרכז הבינתחומי בהרצליה לקיים תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון (Sc.) במדעי המחשב (לצד תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת).