04/04/17

אישור לקיים תוכנית לימודים חד-חוגית לתואר ראשון (B.A.) בייעוץ חינוכי (לצד תוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת) לאוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת אוניברסיטת בר אילן לקיים תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בייעוץ חינוכי במתכונת חד-חוגית (לצד תוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת) ואימצה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' רחל גלי-צינמון על חוות דעתה.
  2. לאשר לאוניברסיטת בר-אילן לקיים את התוכנית לתואר ראשון (B.A.) בייעוץ חינוכי במתכונת חד-חוגית (לצד תוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת).
  3. על המוסד ליישם את הערות הסוקרת כפי שעלו בחוות דעתה.