04/04/17

אישור לקיים תוכנית לימודים חד-חוגית לתואר ראשון (B.A.) בלימודי מידע (לצד תוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת) לאוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות  אודות תוכנית הלימודים החד- חוגית לתואר ראשון (B.A.) בלימודי מידע (לצד תוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת) לאוניברסיטת בר אילן, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אלחנן אדלר על חוות דעתו.
  2. לאשר לאוניברסיטת בר-אילן לקיים את התוכנית לתואר ראשון (B.A.) בלימודי מידע במתכונת חד-חוגית (במקום תוכנית הלימודים במתכונת של חוג ראשי).