23/05/17

אישור לקיים תוכנית לימודים חד-חוגית לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה (לצד תוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת) לאוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' מאיר טייכמן על חוות דעתו.
  2. לאשר לאוניברסיטת בר-אילן לקיים את התוכנית לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה במתכונת חד-חוגית (לצד תוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת).