08/08/17

אישור לקיים תוכנית לימודים חד-חוגית לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת (לצד תוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת) למסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה אודות בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת במתכונת חד-חוגית (לצד תוכנית הלימודים במתכונת דו-חוגית המתקיימת במוסד), והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' עמית שכטר ולפרופ' עמית פינצ'בסקי על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת במתכונת חד-חוגית (לצד תוכנית הלימודים במתכונת דו-חוגית) וזאת בהתייחס להערותיהם של הסוקרים.