11/04/19

אישור לקיים תוכנית לימודים חד-חוגית לתואר ראשון (B.Sc.) בפיסיקה (לצד תוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת) לאוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לקיים תוכנית לימודים חד חוגית לתואר ראשון (B.Sc.) בפיסיקה ובחוות דעת הסוקרים והיא מחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים פרופ' יוסף אשכנזי ופרופ' מאיר ניצן על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. לאפשר לאוניברסיטה הפתוחה לקיים תוכנית לימודים חד-חוגית לתואר ראשון (B.Sc.) בפיסיקה (לצד תוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת).