12/09/17

אישור לקיים תוכנית לימודים / לימודי השלמה לתואר ראשון (B.Ed.) דו-חוגי בקידום נוער ותעודת עובד חינוך במסגרת כיתת חרדים בשולי הקמפוס (לנשים/גברים) למכללה האקדמית בית ברל

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא החליטה כלהלן:

  1. על בסיס הצהרת המוסד בדבר הזהות בין תוכנית הלימודים הרגילה לבין תוכנית הלימודים שתפתח במסגרת החרדית, לאשר את הפעלת תוכנית הלימודים/לימודי ההשלמה לתואר ראשון (B.Ed.) דו-חוגי בקידום נוער ותעודת עובדת חינוך במסגרת כיתת חרדים (לנשים/גברים) בשולי הקמפוס של המכללה האקדמית בית ברל.
  2. בתום שנה מהפעלת התוכנית תיבדק התוכנית על-ידי סוקר.