27/09/16

אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת המח"ר (לגברים חרדים) למכללה האקדמית אשקלון לתקופה של שנתיים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,   והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר פרופ' מייק קודיש על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למכללה האקדמית אשקלון לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת המח"ר (לגברים חרדים) לתקופה של שנתיים (עד ספטמבר 2018).
  3. לקראת תום התקופה, תיבדק התוכנית שוב ע"י סוקר לצורך המשך הפעלתה, לרבות עמידה בהערות הסוקר ובכלל זה בדיקת סגל המרצים בפועל, גיוס סגל בתקן, רכז/ת התוכנית, כמה תלמידים התקבלו ובאיזה תנאי קבלה (בפועל) והאם כל הבחינות מועברות במקביל ונבדקות לרוחב יחד עם תוכנית האם.