14/02/17

אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית במסגרת מח"ר (נשים) של המכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ורדה סוסקולני על חוות הדעת שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית אשקלון להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.W.)  בעבודה סוציאלית במסגרת המח"ר (כיתת נשים).
  3. על המכללה להגיש דיווח אודות יישום הערות הסוקרת בהקדם, ולא יאוחר מיום 30.9.2017.