12/09/17

אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בייעוץ חינוכי במסגרת מח"ר (לנשים) לאוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא החליטה כלהלן:

  1. על בסיס הצהרת המוסד בדבר הזהות בין תוכנית הלימודים הרגילה לבין תוכנית הלימודים שתפתח במח"ר, לאשר את הפעלת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בייעוץ חינוכי במסגרת מח"ר (לנשים) של אוניברסיטת בר-אילן.
  2. בתום שנה מהפעלת התוכנית תיבדק התוכנית על-ידי סוקר.