07/11/17

אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Des.) בתקשורת חזותית במסגרת מח"ר (לנשים) לבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בדבר בבקשת בצלאל, אקדמיה לאמנות ולעיצוב בירושלים, לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Des.) בתקשורת חזותית במסגרת מח"ר (נשים) של בצלאל – קמפוס אמן, והיא החליטה כלהלן:

  1. על בסיס הצהרת המוסד בדבר הזהות בין תוכנית הלימודים הרגילה לבין תוכנית הלימודים שתפתח במח"ר, לאשר את הפעלת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Des.) בתקשורת חזותית במסגרת מח"ר (נשים) של בצלאל, אקדמיה לאמנות ולעיצוב בירושלים.
  2. בתום שנה מהפעלת התוכנית תיבדק התוכנית על-ידי סוקר.