28/11/17

אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בחינוך מיוחד וייעוץ והתפתחות האדם ותעודת הוראה בחינוך מיוחד במגזר החרדי במסגרת תוכנית לימודים לחרדים בפלטפורמה החרדית בבני ברק לאוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בדבר בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בחינוך מיוחד וייעוץ והתפתחות האדם ותעודת הוראה בחינוך מיוחד במגזר החרדי במסגרת תוכנית לימודים לחרדים בפלטפורמה החרדית בבני ברק, והיא החליטה כלהלן:

  1. על בסיס הצהרת המוסד בדבר הזהות בין תוכנית הלימודים הרגילה לבין תוכנית הלימודים שתפתח במבח"ר, לאשר את הפעלת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך מיוחד וייעוץ והתפתחות האדם ותעודה הוראה בחינוך מיוחד למגזר החרדי (גברים/נשים).
  2. בתום שנה מהפעלת התוכנית תיבדק התוכנית על-ידי סוקר.