16/10/18

אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית במסגרת תוכניות לימודים לחרדים המתקיימת בשולי הקמפוס במכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקרת, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר למכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית

לנשים בשולי הקמפוס במסגרת המהלך הניסיוני שנקבע בהחלטת מל"ג מיום ה-23.5.2017.

  1. בהתאם להחלטת מל"ג בדבר נוהל בדיקת תוכניות אקדמיות להוראה במסגרות החרדיות מיום

10.12.2013, בתום שנת פעילות אחת התוכנית תיבדק על ידי הסוקרת. בהתאם להמלצת הסוקרת,

במסגרת בדיקה זו יתקיים גם ביקור במוסד.