11/12/18

אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה וניהול במסגרת המח"ר (לנשים וגברים) אשר מתקיימת במכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון, והיא החליטה לאמצן, כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות דעתו.
  2. לאשר למכללה האקדמית אשקלון להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון בכלכלה וניהול במח"ר (נשים וגברים) .
  3. במידה שלא ירשמו סטודנטים לתוכנית בכלכלה וניהול במסגרת המח"ר במשך שנתיים רצופות, על המכללה לפנות למל"ג לקבלת אישור המשך הפעלה של התוכנית.