18/06/19

אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית למטפלים בפועל – של המכללה האקדמית בית ברל

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות אודות התוכנית שבנדון והיא החליטה כלהלן:
1.1. 1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אדיר כהן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
1.2. 2. לאפשר למכללה האקדמית בית ברל לקיים תוכנית לימודים לתואר שני ((M.A.A.T בטיפול באמצעות אמנויות- אמנות חזותית, למטפלים בפועל.