12/09/17

אישור לקיים תוכנית לימודי השלמה "ממורה מוסמך בכיר" לתואר ראשון (B.Ed.) בגיל הרך במסלול הגן (לידה-6) במסגרת כיתת חרדים בשולי הקמפוס (לנשים/גברים) למכללה האקדמית בית ברל

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא החליטה כלהלן:

  1. על בסיס הצהרת המוסד בדבר הזהות בין תוכנית הלימודים הרגילה לבין תוכנית הלימודים שתפתח במסגרת החרדית, לאשר את הפעלת תוכנית לימודי ההשלמה "ממורה מוסמך בכיר" לתואר ראשון (B.Ed.) בגיל הרך במסלול הגן (לידה-6) במסגרת כיתת חרדים (לנשים/גברים) בשולי הקמפוס של המכללה האקדמית בית ברל.
  2. בתום שנה מהפעלת התוכנית תיבדק התוכנית על-ידי סוקר.