11/12/18

אישור לקריה האקדמית אונו להסב את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בחינוך וחברה לשפה הערבית

בישיבתה ביום ג’ בטבת תשע”ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לד”ר עלי ותד על חוות דעתו.
  2. לאמץ את חוות דעת הסוקר ולאשר לקריה האקדמית אונו לקיים תוכנית לתואר ראשון (B.A.) בחינוך וחברה בשפה הערבית בקמפוס המכללה בירושלים, וזאת לצד התוכנית הקיים בשפה העברית.
  3. תקופת ההסמכה בתוכנית הלימודים בשפה הערבית תהיה בהתאם לתקופת ההסמכה בתוכנית הלימודים הקיימת בעברית – דהיינו עד ליוני 2019. הארכת ההסמכה בתוכנית הלימודים בשפה הערבית תיבדק ביחד עם תוכנית הלימודים הקיימת בעברית.
  4. לפני פתיחת תוכנית הלימודים בפועל, על המכללה להעביר מצאי ספרייה מעודכן של כותרים בשפה הערבית שברשותה.
  5. בתקופת ההסמכה הזמנית, המכללה תצטרך לטפל בסוגיות שהוצגו בחוות הדעת של הסוקר, והבדיקה לקראת שלב ההסמכה תיעשה לאורן.