21/05/19

אישור לקריה האקדמית אונו להעביר את התוכניות לתואר שני (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות: טיפות בפסיכודרמה; טיפול בתנועה ומחול; וטיפול בדרמה; מהקמפוס בנתניה לקמפוס הראשי בקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות אודות בקשת הקריה האקדמית אונו והחליטה לאשר לקריה האקדמית אונו להעביר מיקום שלוש התוכניות הבאות מהקמפוס בנתניה לקמפוס הראשי של הקריה האקדמית אונו בקרית אונו, לקראת שנה"ל תש"פ:
1. תואר שני (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול בפסיכודרמה
2. תואר שני (M.A.)בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול בתנועה ומחול
3. תואר שני (M.A.)בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול בדרמה