14/01/20

אישור לקריה האקדמית אונו לשנות את התואר (M.A.) ללא תזה ב"ניהול החולה – case manager" למוסמך (M.A.) ללא תזה ב"ניהול הטיפול"

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל בנושא הנדון, והיא מחליטה לאשר לקריה האקדמית אונו לשנות את התואר מוסמך ((M.A ללא תזה ב"ניהול החולה-case manager " למוסמך (M.A.)  ללא תזה ב"ניהול הטיפול -case manager  ".