14/01/14

אישור מומחה לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בייעוץ משפחתי למשפטנים, במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני בלימודי משפחה

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להעביר את בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בייעוץ משפחתי למשפטנים, במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני בלימודי משפחה, לבדיקתם של שני מומחים סוקרים, האחד מתחום המשפט והשני מתחום הטיפול.  (המומחים יהיו חסויים בפני המוסד.)
  2. לאשר את שמות המומחים הסוקרים שהוצעו.
  3. שני הסוקרים יכהנו כצוות ויתבקשו להגיש חוות דעת משותפת לגבי תוכנית הלימודים.