09/06/15

אישור מורשי חתימה למסמכי יישום בינלאומיים

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) החליטה המועצה להשכלה גבוהה  כלהלן:

מל"ג/ ות"ת רשאיות לחתום על מסמך יישום המתייחס לשיתופי פעולה אקדמיים שבתחומי סמכותן אל מול גורם בחו"ל, על מנת ליישם מטרות שהוגדרו בהסכם מסגרת בין ממשלת ישראל למדינה אחרת, החתום על ידי משרד ממשלתי ישראלי רלוונטי, ובכפוף לאישור משרד החוץ.  בהתאם לכך, מל"ג מאשרת כי מורשי החתימה מטעם מל"ג וות"ת, לחתום על מסמכי יישום בינלאומיים כאמור, לאחר שקיבלו את אישור מל"ג ואם נדרש, גם אישור ות"ת, הם שניים מתוך השלושה הבאים: מנכ"ל מל"ג/ות"ת, יו"ר ות"ת, וסגן יו"ר מל"ג.