20/03/18

אישור מינוי הרכב הוועדה לבדיקת ההכרה של המכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת ההכרה של המכללה האקדמית אחוה.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' (אמריטה) נאוה בן צבי (האוניברסיטה העברית ולשעבר הנשיאה של המכללה האקדמית הדסה) – יו"ר
  • פרופ' מרים מבורך (מכללת לוינסקי) – חברה בוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך בהוראה" במסלול העל-יסודי במכללה האקדמית אחוה
  • פרופ' דן לאור (אוניברסיטת תל אביב)  – יו"ר הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר בוגר בלימודים רב-תחומיים במכללה האקדמית אחוה
  • פרופ' שמשון בלקין (האוניברסיטה העברית) – חבר בוועדה שבדקה את תוכנית הלימודים לתואר בוגר במדעים במדעי הסביבה במכללה האקדמית אחוה