15/11/16

אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי בהוראת שפה וספרות ערבית (שפה ראשונה) לביה"ס העל-יסודי ולתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בהוראת שפה וספרות ערבית (שפה ראשונה) לביה"ס היסודי

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בעניין בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי בהוראת שפה וספרות ערבית לביה"ס העל יסודי ולתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בהוראת שפה וספרות ערבית לביה"ס היסודי והיא החליטה להעביר את הבקשה לבדיקת ועדה ולאשר את הרכבה.  ההרכב המאושר  כלהלן:

  • פרופ' אהרון גבע קלינברגר- ראש החוג לשפה וספרות ערבית – אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' נאסר בסל – החוג ללימודי הערבית והאיסלם – אוניברסיטת תל אביב
  • ד"ר חוסיין חמזה – המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה