26/06/18

אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בדבר מינוי ועדה לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית, והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' יונתן הפרט – המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית – יו"ר
  • פרופ' דני קורן – ראש המגמה הקלינית מדעית, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' איוה גלבוע-שכטמן – המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן