08/08/17

אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בטיפול זוגי ומשפחתי

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1.   למנות ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בטיפול זוגי ומשפחתי.
  2.   לאשר לבדיקת התוכנית את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' גארי דיימונד – המחלקה לפסיכולוגיה – אוניברסיטת בן-גוריון – יו"ר
  • פרופ' משה אלמגור – החוג לפסיכולוגיה – אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' נחמי באום – אוניברסיטת בר אילן
  1. הוועדה מתבקשת להתייחס, בין היתר, לשאלות הבאות:

א.           האם יש פן יישומי בתוכנית וכיצד הדבר מתבטא בתכנים הנלמדים?

ב.            האם תכני התוכנית הולמים את שם התוכנית?

ג.            בהיעדר הליך רישוי פורמלי בתחום, האם תוכנית זו מכשירה את הסטודנטים להיות מטפלים?