19/07/16

אישור מינוי ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה בניהול ויישוב סכסוכים, גישור ומו"מ

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להעביר את בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם וללא תזה (.M.A) בניהול ויישוב סכסוכים, גישור ומו"מ לבחינת ועדה.
  2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' שפרה שגיא – הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן-גוריון, יו"ר
  • פרופ' מיכל אלברשטיין – הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' דפנה קנטי – ביה"ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה