27/09/16

אישור מינוי ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Ed.) במתכונת חד-חוגית בחינוך חברתי קהילתי במסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות  בעניין בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון דו חוגי (B.Ed.) בחינוך חברתי קהילתי במסלול על העל-יסודי (ז'-י')  והיא החליטה להעביר את הבקשה לבדיקת ועדה, כלהלן:

  • פרופ' קלרה סבג – הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • פרופ' רויטל סלע שיוביץ – ראש החוג לחינוך בלתי פורמאלי, המכללה האקדמית דוד ילין
  • פרופ' שלמה בק – החוג לחינוך, המכללה לחינוך ע"ש קיי