27/09/16

אישור מינוי ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (LL.M.) עם וללא תזה במשפטים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להעביר את בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם וללא תזה (M..LL) במשפטים, לבחינת ועדה.
  2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' מרים גור אריה – הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר
  • פרופ' עלי זלצברגר – הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה
  • פרופ' שרון חנס – הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב