23/05/17

אישור מינוי ועדה לבחינת ההסמכה של מכללת סמינר הקיבוצים להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בתוכנית הלימודים באוריינות חזותית בחינוך

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. למנות ועדה לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה באוריינות חזותית בחינוך
  2. לאשר את הרכב הוועדה הבא:
  • פרופ' אלישבע רבל- נהר, יו"ר- האוניברסיטה העברית בירושלים
  • פרופ' מתי מאיר- האוניברסיטה הפתוחה
  • פרופ' ברכה יניב- אוניברסיטת בר אילן