12/08/15

אישור מינוי חברים בוועד המנהל והארכת כהונת המינהל המדעי של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת

על מנת שלא לפגוע בפעילות המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת, ולאור דחיפות ההחלטות שעליו לקבל  בעתיד הקרוב, מסמיכה ות"ת  את סגן יו"ר ות"ת

1. למנות את:

פרופ' תמר דיין, אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר תמר לוטן, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אילן קורן, מכון וייצמן למדע

כחברים חדשים בוועד המנהל של המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת לתקופה של שנה בלבד מיום קבלת החלטה זו.

מינויים של חברים אלו מותנה בהתחייבותו של יו"ר הוועד המנהל להעביר לות"ת עד ליום א' 6.9.15 שמות שני נציגי ציבור המקובלים על ות"ת כמועמדים להיות חברי הוועד המנהל ולהחליף את שני נציגי הציבור שמינויים פג ב 1.7.15

2. להאריך את מינויו של פרופ' אמציה גנין כמנהל המדעי של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת למשך שנה בלבד מיום קבלת החלטה זו.

 

בד בבד, ולאחר מינוי יו"ר ות"ת, מבקשת ות"ת לקיים דיון בנושא המבנה התאגידי  של המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת.