03/03/15

אישור מינוי מ"מ יו"ר לוועדה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015) החליטה המועצה להשכלה גבוהה למנות את פרופ' יהודית גל-עזר לממלאת מקום של יו"ר ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי, פרופ' יונינה אלדר, בתקופת היעדרותה בעקבות חופשת לידה.