07/03/17

אישור מינוי סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לגיל הרך

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. למנות שתי סוקרות לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לגיל הרך.
  2. לאשר את הסוקרות הבאים:

א.         פרופ' מרים מבורך – מכללת לוינסקי לחינוך, מכון מופ"ת

ב.         פרופ' מרים רוזנטל – החוג לפסיכולוגיה התפתחותית, האוניברסיטה העברית (טרם אושרה במל"ג)