07/11/17

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך בעידן טכנולוגיות מידע

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. למנות שני סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך ע"ש קיי להסמיכה להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך בעידן טכנולוגיות מידע.
  2. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' איליה לוין – ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' יעל קלי – הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה