20/03/18

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לקיימות – סביבה, חברה, בריאות

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

א.                 למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לקיימות – סביבה, חברה, בריאות.

ב.         לאשר את הסוקרים הבאים:

  • ד"ר דניאל מישורי – ביה"ס ללימודי הסביבה, אוניברסיטת תל אביב
  • ד"ר יעל פרג – ביה"ס לקיימות, המרכז הבינתחומי בהרצליה