12/02/19

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. אשר מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא.
  2. לאשר את הסוקרים הבאים לבדיקת הבקשה:
    • פרופ' יריב גרבר – החוג לאפידמיולוגיה ולרפואה מונעת, אוניברסיטת תל אביב (אושר בעבר במל"ג)
    • פרופ' שירה זלבר-שגיא – מגמת תזונה, בריאות והתנהגות, אוניברסיטת חיפה