16/10/18

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת אורנים לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראת מדעים ומתמטיקה לביה"ס היסודי

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת מתמטיקה ומדעים לביה"ס היסודי.
2. לאשר את הסוקרות הבאות:
• פרופ' אורית בן צבי אסרף – התוכנית להוראת מתמטיקה ומדעים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (אושרה בעבר במל"ג)
• פרופ' מריטה ברבש – חינוך מתמטי, המכללה האקדמית אחוה