27/09/16

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב להסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בפסיכוביולוגיה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,   והחליטה למנות סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב להסמכה להעניק תואר ראשון חד- חוגי (B.Sc.) בפסיכוביולוגיה, כלהלן:

  • פרופ' ליאון דעואל – החטיבה למוח, התנהגות וקוגניציה, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' אהרון ולר – התוכנית הבין תחומית במדעי המוח, אוניברסיטת בר-אילן