27/09/16

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A./B.Sc.) בקוגניציה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,   והחליטה למנות צוות סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון דו-חוגי (B.A./B.Sc.)  בקוגניציה, כלהלן:

  • פרופ' אורי אשרי – ביה"ס למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' יוסף גרודזינסקי – מדעי הלוגיקה והקוגניציה (LLCC), האוניברסיטה העברית בירושלים