07/11/17

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב להסמיכה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בתוכנית הלימודים בתקשורת

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) דנה המועצה להשכלה הגבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בדבר אישור מינוי סוקרים לבדיקת הסמכת אוניברסיטת בן גוריון בנגב להעניק תואר ראשון (.B.A) בתקשורת במתכונת דו-חוגית והיא החליטה לאשר את הסוקרים הבאים:

  • פרופ' תמר כתריאל – החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' זהר קמפף – המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית