17/08/21

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסה רפואית

בישיבתה ביום ט' באלול תשפ"א (17.8.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל, והיא מחליטה לאשר את הרכב הסוקרים הבאים לבדיקת בקשת אפקה -המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Sc.) בהנדסה רפואית, כלהלן:

  • פרופ' אמריטוס דן אדם - המחלקה להנדסה ביו-רפואית, הטכניון
  • פרופ' עידית אברהמי - המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה, אוניברסיטת אריאל בשומרון