24/04/18

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתוכנית בין-לאומית לתואר ראשון בלימודי ישראל רב- תחומיים

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בדבר אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח לימודים לתואר ראשון (B.A) בתוכנית בין-לאומית לתואר ראשון בלימודי ישראל רב תחומיים והיא החליטה לאשר את הסוקרים הבאים:

  • ד"ר אריה קרמפף – בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב יפו
  • פרופ' דבורה שמואלי – החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה