28/06/16

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל- חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ( M.Ed. ) בלקויות למידה בשפה הערבית: הערכה והתערבות חינוכית

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. לסיים את עבודתה של הוועדה המקצועית שמונתה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed) בלקויות למידה בשפה הערבית: הערכה והתערבות חינוכית.
  2. בהתאם לנוהל בדיקת תוכניות מיום 14.7.2016, למנות שני סוקרים להמשך בדיקת בקשתה של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בלקויות למידה בשפה הערבית: הערכה והתערבות חינוכית.
  3. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' חטיב עוסיד – הפקולטה לחינוך (תחום לקויות למידה), אוניברסיטת חיפה
  • ד"ר ורדה שרוני – לקויות למידה, המכללה האקדמית בית ברל