27/09/16

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון להארכת הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים בנושא שבנדון, והיא החליטה להעביר את התוכנית לבדיקתם של שני הסוקרים הבאים:

  • פרופ' יהושע צאל – בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' יואל ינון – המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן