26/12/17

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בתוכנית הלימודים בפוליטיקה ותקשורת

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בדבר אישור מינוי סוקרים לבדיקת הסמכת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר ראשון (.B.A) בפוליטיקה ותקשורת והיא החליטה לאשר את הסוקרים הבאים:

  • פרופ' אברהם דיסקין – החוג למדעי המדינה, אמריטוס האוניברסיטה העברית
  • ד"ר נועה לביא – החטיבה לתקשורת פוליטית, המכללה האקדמית תל אביב-יפו