11/12/18

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מתמטי

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (Ed.) בחינוך

מתמטי.

  1. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' דורית פטקין – חינוך מתמטי, סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות (אושרה בעבר במל"ג)
  • פרופ' בוריס קויצ'ו – המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע