30/04/20

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית שערי מדע ומשפט לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בעניין בקשת אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית שערי מדע ומשפט לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני  (M.A.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות, והיא מחליטה להעביר את הבקשה לבחינת שני סוקרים,  כלהלן:

  • פרופ' עמיר שמואלי – האוניברסיטה העברית
  • פרופ' נדב דוידוביץ' -אוניברסיטת בן גוריון