18/08/20

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה לקבל הסמכה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים ולאשר את הרכב הוועדה שהוצע לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תואר שני ללא תזה במנהל מערכות,  כלהלן:

  • פרופ' עמיר שמואלי, המחלקה לניהול בריאות, האוניברסיטה העברית – יו"ר
  • פרופ' דן גרינברג , המחלקה לניהול בריאות, אוניברסיטת בן גוריון
  • פרופ' פמלה לאופר יוקליס, החוג למנהל מערכות בריאות , המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט