04/04/17

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים חד-חוגית לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת (לצד תוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת במוסד)

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים אודות בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים חד-חוגית לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת (לצד תוכנית הלימודים הדו-חוגית) והיא החליטה להעביר את התוכנית לבדיקתם של שני סוקרים כלהלן:

  • פרופ' עמית שכטר – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (אושר במל"ג בעבר)
  • פרופ' עמית פינצ'בסקי – האוניברסיטה העברית בירושלים