28/06/16

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A ) בלימודי משפט לבוגרי מדעי החברה והרוח

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות, והחליטה כלהלן:

  1. להעביר את בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי משפט לבוגרי מדעי החברה והרוח לבדיקתם של שני סוקרים.
  2. לאשר את הסוקרים כלהלן:
  • פרופ' ישראל גלעד – הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' נטע זיו – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב